Dzienny opiekun to obok klubów dziecięcych oraz żłobków działających na podstawie złagodzonych przepisów nowa forma opieki nad małymi dziećmi. Wprowadza ją ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu została skierowana do podpisu prezydenta.

Dzienny opiekun będzie mógł zajmować się dziećmi od 20 tygodnia życia do ukończenia przez nie 3 lat lub w wyjątkowych przypadkach 4 lat. Taką opiekę będzie sprawował w swoim domu. Przepisy ustawy nie wskazują wymagań lokalowych, jakie musi on spełniać. Odpowiednie pomieszczenia może również udostępnić gmina. Opiekun będzie mógł się zajmować maksymalnie pięciorgiem dzieci lub trojgiem, jeżeli jest wśród nich dziecko, które nie skończyło roku lub jest niepełnosprawne.

– Nie ma przeszkód, aby wśród nich były też dzieci dziennego opiekuna – mówi Ewa Drozd, poseł PO sprawozdawca ustawy.

Ustawa określa, że zadaniem dziennego opiekuna będzie nie tylko zapewnienie dzieciom opieki, ale też prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych. W związku z tym stawia wymagania dotyczące jego kwalifikacji zawodowych. Dziennym opiekunem może więc być osoba, która ma kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pielęgniarki, nauczyciela wychowania przedszkolnego, opiekunki dziecięcej. Obowiązkowo osoby te odbędą 40-godz. szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Z kolei osoby, które nie mają kwalifikacji w tych zawodach, będą musiały najpierw ukończyć 280-godz. szkolenie.

Programy szkoleń będą określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra pracy i polityki społecznej. Ze szkoleń będą w ogóle zwolnione osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowały z małymi dziećmi.

Dziennego opiekuna będzie zatrudniać gmina na podstawie przepisów odnoszących się do umowy-zleceń. W zależności od zapotrzebowania ze strony rodziców gmina, aby wybrać odpowiednią liczbę dziennych opiekunów, przeprowadzi konkurs. Jego zasady mają być zgodne z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast maksymalna wysokość wynagrodzenia opiekuna oraz zasady jego ustalania zostaną określone w uchwale radnych, a rodzice będą ponosić koszty opieki nad dzieckiem oraz jego wyżywienia. Gmina musi też obowiązkowo ubezpieczyć te osoby od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacać składki na to ubezpieczenie. Dodatkowo skieruje ich na badania sanitarno-epidemiologiczne. Ponadto gmina będzie prowadzić wykaz dziennych opiekunów oraz sprawować nadzór nad warunkami i jakością świadczonej przez nich opieki.

Poprawki Senatu

Podczas ostatniego posiedzenia posłowie głosowali poprawki Senatu do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wybrane poprawki:

Przyjęte:

– ustawa szybciej zacznie obowiązywać – już miesiąc po publikacji w Dzienniku Ustaw

– żłobki będzie można łączyć w zespoły

Odrzucone:

– wyłączenie z działania ustawy nowo zakładanych prywatnych miejsc opieki dla dzieci

– umożliwienie działania już istniejącym klubom malucha tylko w ramach działalności gospodarczej