Operatorami projektu czyli pośrednikami szkolącymi przyszłych przedsiębiorców oraz wypłacającym im dotacje na własny biznes mogą być powiatowe urzędy pracy. Wypłacana przez nie dotacja z UE jest jednak o połowę niższa niż w innych projektach.
Realizując projekt dla przyszłych przedsiębiorców, powiatowe urzędy pracy muszą stosować przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak podkreśla Ilona Misiak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przypis 36), dotyczy to kwot, stawek, form wsparcia oraz grupy docelowej.
To oznacza, że powiatowe urzędy pracy mogą zrealizować projekt w ramach Działania 6.2 PO KL i wypłacić dotacje tylko osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP właściwym dla zameldowania stałego lub czasowego.
Konsekwencją zastosowania przepisów ustawy jest tez niższa kwota dotacji niż w podobnych projektach realizowanych przez firmy szkoleniowe czy fundacje. Te przyszłym przedsiębiorcom wypłacają wsparcie w wysokości do 40 tys. zł. PUP, mimo że korzystają ze środków unijnych, wypłacą tylko równowartość sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 19,2 tys. zł).