Przez cały 2010 rok w firmie czytelnika – na podstawie porozumienia zawartego między pracodawcą i związkami zawodowymi – zawieszone były przepisy regulaminu wynagradzania, na podstawie których pracownikom przysługiwały nagrody jubileuszowe. Czytelnik spełnił warunki do otrzymania takiej nagrody w listopadzie 2010 r., ale nie została mu ona wypłacona.

– Czy obecnie, po zakończeniu okresu zawieszania przepisów, reaktywowało się moje prawo do nagrody – pyta pan Stefan z Poznania.

Nie. Czytelnikowi nie przysługuje takie uprawnienie.

W uchwale z 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08, OSNP 2008/21-22/308) Sąd Najwyższy stwierdził, że nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127 par. 1 i 3 kodeksu pracy), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania.

Na takich samych zasadach traci prawo do nagrody pracownik, który uprawnienie to uzyskał na mocy innych zawieszonych przepisów wewnątrzzakładowych.

Warto podkreślić, że podstawą do zawierania porozumień dotyczących zawieszania przepisów prawa pracy jest wyłącznie zła sytuacja finansowa pracodawcy.

Mają one na celu ochronę miejsc pracy, gdy może ona doprowadzić do zwolnień części pracowników lub całkowitej likwidacji działalności.

Kosztem takiej ochrony jest jednak utrata niektórych uprawnień pracowniczych.

Podstawa prawna

Art. 91, art. 24127 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).