Pracownik został zwolniony z pracy, następnie się odwołał i został wyrokiem sądu do niej przywrócony. Przez czas toczącego się procesu pozostawał bez pracy. Pojawia się pytanie, czy przywrócenie do pracy powoduje, że za czas pozostawania bez pracy w trakcie trwania procesu pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.
Nie, pracownik przywrócony orzeczeniem sądu do pracy nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego za cały okres pozostawania bez pracy. Takie stanowisko reprezentuje również Sąd Najwyższy w swoim dotychczasowym orzecznictwie (por. wyrok SN z 10 marca 2010 r., II PK 265/09, LEX nr 602244). Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi, a więc osobie pozostającej w stosunku pracy i zasadniczo, poza niektórymi przypadkami usprawiedliwionej nieobecności w pracy, świadczącej pracę. Przypadki, kiedy nabywa się prawo do urlopu wypoczynkowego w czasie usprawiedliwionej nieobecności, są wymienione w przepisach i nie obejmują sytuacji, gdy pracownik jest przywracany do pracy. Prawo do urlopu wypoczynkowego zależy również od pozostawania w stosunku pracy.
Okres pozostawania bez pracy w rozumieniu art. 51 kodeksu pracy to okres nieświadczenia pracy przez pracownika w wyniku wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę. Wypowiedzenie jest skuteczne, dopóki sąd nie wyda prawomocnego orzeczenia o jego niezgodności z prawem i przywróceniu pracownika do pracy. Z upływem okresu wypowiedzenia osoba, której złożono wypowiedzenia, traci status pracownika. Do czasu przywrócenia do pracy przez sąd nie pozostaje ona w stosunku pracy i nie świadczy pracy. Nie przysługują jej więc świadczenia wiążące się ze stosunkiem pracy, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego.
Orzeczenie o przywróceniu do pracy restytuuje stosunek pracy na przyszłość, tj. doprowadza do powstania stosunku pracy, jaki istniał przed zakwestionowanym rozwiązaniem umowy o pracę, nie unieważnia ono natomiast bezprawnego oświadczenia pracodawcy z mocą wsteczną od momentu, w jakim oświadczenie to zostało złożone. Przepisy kodeksu pracy nie tworzą więc fikcji prawnej, że okres pozostawania bez pracy jest okresem zatrudnienia, który powoduje uzyskanie prawa do urlopu wypoczynkowego.