Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiana polega na dodaniu w załączniku do rozporządzenia standardów wymagań dla ośmiu zawodów niedawno wprowadzonych do klasyfikacji zawodów. Są to takie zawody, jak: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, opiekun osoby starszej, technik dźwięku, technik realizacji dźwięku, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik transportu drogowego i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych.

Osoby, które kształcą się w tych zawodach, poznają specyficzne tylko im właściwe zagadnienia. Oprócz tego wszyscy, niezależnie w którym z ośmiu zawodów się uczą, muszą znać podstawowe pojęcia i terminy gospodarcze, prawa pracy, podatkowego i przepisy o podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej.

Powinni także potrafić stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej. Muszą też umieć udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.