Uczestnikami unijnych szkoleń dla osób pozostających bez pracy mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej. Firmy szkoleniowe mogą rekrutować na takie szkolenia osoby pozostające bez pracy, zarówno kobiety, jak i mężczyzn w wieku 15 – 64 lata. Natomiast szkolenia finansowane z Funduszu Pracy są adresowane do kobiet w wieku 18 – 60 lat oraz mężczyzn w wieku 18 – 65 lat.

Od 1 stycznia 2011 roku weszły w życie zmienione zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Do unijnych projektów szkoleniowych można kwalifikować osoby, które ukończyły 15 lat (licząc od dnia 15 urodzin uczestnika projektu) i nie ukończyły 65 lat (licząc do dnia poprzedzającego dzień 65. urodzin). Przy czym, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) przy dopuszczaniu do udziału w projekcie można uwzględnić rok kalendarzowy urodzenia uczestnika szkoleń, a nie jego dokładną datę urodzenia. Decydujący jest zatem wiek w chwili przystąpienia do projektu, tj. złożenia deklaracji uczestnictwa.

Tym samym osoby, które rozpoczęły udział w szkoleniach, np. podnoszących kwalifikacje zawodowe przed ukończeniem 65. roku życia, mogą je kontynuować, nawet jeśli w ich trakcie ukończyły ten wiek. Interpretacja jest korzysta przede wszystkim dla mężczyzn w wieku przedemerytalnym, którzy mogli być objęci szkoleniami oferowanymi przez powiatowe urzędy pracy, a do projektów unijnych dotychczas ich nie rekrutowano.

Jak podkreślają firmy szkoleniowe, nie zmieni to jednak istotnie warunków rekrutacji, ponieważ do unijnych projektów aktywizacyjnych bardzo rzadko zgłaszają się takie osoby.

– Problemem jest to, że osoby starsze nie chcą zmieniać ani podnosić kwalifikacji – mówi Katarzyna Kaźmierczak z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości.