Młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub wychowawcze będą musiały tylko przez miesiąc, a nie przez kwartał rezerwować miejsca dla uczniów tam skierowanych.
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS) oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) są jednostkami oświatowymi przeznaczonymi dla nieletnich, którzy mają problemy z nauką lub sprawiają kłopoty wychowawcze. O ich umieszczeniu w konkretnej placówce decyduje Ośrodek Rozwoju Edukacji, który prowadzi centralny rejestr MOS i MOW.
Znowelizowane rozporządzenie, które określa szczegółowe zasady kierowania i pobytu nieletnich w MOS i MOW, skraca terminy związane z rezerwowaniem miejsca dla ucznia w oczekiwaniu na jego przyjazd do placówki lub doprowadzenie przez policję. Obecnie jest ono blokowane przez 3 miesiące od dnia wskazania tego ośrodka przez ORE. Po zmianie czas ten skróci się do jednego miesiąca. Podobnie skróceniu z 8 do 4 tygodni ulegnie czas rezerwowania miejsca dla nieletniego, który samowolnie uciekł z placówki i nie został doprowadzony przez policję. Wprowadzenie tych nowych terminów ma skrócić czas oczekiwania przez nieletnich, którzy ze względu na zbyt małą liczbę miejsc w ośrodkach, zbyt długo oczekują na ich zwolnienie.
Ponadto procedura kierowania do MOS i MOW zmieni się pod względem obiegu dokumentacji. Starosta, który otrzyma orzeczenie sądu o umieszczeniu nieletniego w MOS lub MOW, będzie wysyłał do ORE drogą elektroniczną wniosek o skierowanie do ośrodka. Nie będzie jednak do niego dołączać dokumentacji dotyczącej nieletniego, którą przesyłał pocztą, a którą potem ORE wysyłało tą samą drogą do wybranego MOS lub MOW. Zostanie ona przekazana przez starostę dyrektorowi placówki, dopiero gdy ORE wskaże właściwy ośrodek. Również te zmiany mają służyć skróceniu czasu oczekiwania na wolne miejsca.
Rozporządzenie wejdzie w życie 27 stycznia, ale rozpoczęte przed tą datą terminy rezerwacji miejsc w MOS i MOW będą kończyć się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.