Pracownik odpowiada majątkowo w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. Podobną odpowiedzialność ponosi za niedopełnienie pieczy nad mieniem mu powierzonym, które musi zwrócić lub się z niego rozliczyć.
Z ochronnej funkcji prawa pracy w zakresie pracowniczej odpowiedzialności majątkowej wynika ograniczony obowiązek odszkodowawczy za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej pracownika lub będzie następstwem naruszenia przez niego szczególnej powinności związanej z pieczą nad mieniem powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. W obu przypadkach pracodawca ma prawo żądać odszkodowania w pełnej wysokości.

Umyślne wyrządzenie szkody