Czytelniczka jest zatrudniona w szkole podstawowej, pracującej w systemie feryjnym. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w jej szkole przewidziano przerwę świąteczną.

– Czy mam prawo do urlopu uzupełniającego obejmującego okres tej przerwy – pyta pani Halina z Łodzi.

Nie. Czytelniczka nie ma prawa do urlopu rekompensującego to, że w okresie przerwy świątecznej przebywała na urlopie macierzyńskim.

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Niemożność wykorzystania urlopu w okresie ferii w pewnych przypadkach daje nauczycielom zatrudnionym w takich szkołach prawo do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego. Powstaje ono, gdy urlop nie może być wykorzystany z powodu niezdolności nauczyciela do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Rekompensata niemożności wykorzystania urlopu dotyczy jednak wyłącznie okresu ferii letnich i zimowych, a nie innych przerw od pracy przysługujących nauczycielom. Nieświadczenie pracy w okresie tych przerw nie jest bowiem równoznaczne z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

Czytelniczka będzie mogła zatem skorzystać z omawianego uprawnienia dopiero wtedy, gdy nie będzie mogła realizować urlopu w czasie ferii. Pamiętać należy jednak, że taki urlop dla nauczyciela ma charakter uzupełniający. Nie zawsze będzie on odpowiadał długością okresowi, w którym nie mógł być wykorzystany podstawowy urlop. Wymiar urlopu uzupełniającego wynosi osiem tygodni. Z uwagi na jego uzupełniający charakter, ocena tego, czy nauczyciel nabył do niego prawo, jest możliwa dopiero po zakończeniu ferii. Dopiero w tym czasie można bowiem stwierdzić, jaką część urlopu nauczyciel wykorzystał w naturze. Z tego powodu niemożliwe jest udzielenie tego urlopu po zakończeniu ferii zimowych, gdyż nie wiadomo jeszcze, czy nauczyciel nie wykorzysta pełnych ośmiu tygodni urlopu w czasie ferii letnich.

Zdaniem SN wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w rozmiarze ośmiu tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu (por. wyrok SN z 2 września 1998 r., I PKN 298/98, OSNP 1999/18/584).

Termin wykorzystania przez nauczyciela urlopu uzupełniającego ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę organizację pracy w szkole i wnioski nauczyciela.

Jeśli pracownica będzie chciała skorzystać z takiego urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, to wobec braku odrębnego uregulowania tej kwestii w Karcie nauczyciela dyrektor – na podstawie art.163 par. 3 kodeksu pracy – będzie związany jej wnioskiem.

Podstawa prawna

Art. 64 par. 1, art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 976, poz. 674 z późn. zm.), art. 163 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).