8 stycznia 2011 roku zmieniają się zasady określania wysokości i warunki przyznawania w wojsku dodatku motywacyjnego. Będzie on przysługiwać żołnierzom pełniącym służbę w korpusach podoficerów i szeregowych zawodowych. Warunkiem jest uzyskanie bardzo dobrych ocen w opiniach przełożonych oraz posiadanie odpowiedniej do zajmowanego stanowiska służbowego klasy kwalifikacyjnej.

W odniesieniu do tej grupy żołnierzy proponuje się określenie wysokości dodatku motywacyjnego w kwocie od 30 zł do 300 zł. Zmieniony został także załącznik do rozporządzenia. Jest on dostosowany do obecnego wykazu szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych warunków służby, które uprawniają żołnierzy zawodowych do otrzymywania dodatku specjalnego.

Żołnierzom zawodowym poza dodatkami specjalnymi przysługuje też dodatek za długoletnią służbę. Otrzymują ją po trzech latach za długoletnią służbę w wysokości 3 proc. wynagrodzenia. Wzrasta on proporcjonalnie do stażu służby i może wynieść nawet 30 proc. uposażenia. Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry.

W wojsku występuje też raz w roku prawo do gratyfikacji urlopowej. Przy ustalaniu jej wysokości uwzględnia się również małżonka, a także dzieci pozostające na jego utrzymaniu. Wysokość gratyfikacji urlopowej dla jednej osoby uwzględnianej przy ustalaniu jej wysokości nie może być niższa niż 30 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Żołnierze otrzymują od wojska świadczenia socjalne. Mogą oni liczyć m.in. na dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów dojazdów i dofinansowanie do wczasów. Do uzyskania tych należności trzeba jednak spełnić określone warunki.

Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wynosi około 4 tys. zł. W tym roku w budżecie nie przewidziano wzrostu płac dla państwowej sfery budżetowej. Tak więc szeregowy zawodowy wciąż otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości 2,5 tys. zł. W korpusie podoficerów uposażenie kaprala wynosi 2940 zł, a starszego chorążego sztabowego 3,6 tys. zł. W korpusie oficerów major w zależności od grupy uposażenia będzie otrzymywał od 4520 do 4850 zł.