Od początku stycznia obowiązują znowelizowane wytyczne ministra rozwoju regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Personel osobiście wykonujący zadania w projektach musi być zatrudniany z zachowaniem zasady konkurencyjności.

– Zgodnie z nią angażując w projekcie np. trenerów prowadzących szkolenia, trzeba wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych kandydatów – wyjaśnia Rafał Zbieć z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Realizator projektu, a zarazem przyszły pracodawca, powinien zamieścić zapytania ofertowe również na swojej stronie internetowej.

Zasada konkurencyjności nie musi być stosowana tylko przy zatrudnianiu personelu zarządzającego, czyli np. koordynatora lub kierownika projektu, oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. Drugim wyjątkiem przewidzianym w wytycznych ministra rozwoju regionalnego są ci pracownicy merytoryczni, z którymi realizator projektu współpracował w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w sposób ciągły lub powtarzalny.

W wytycznych brak jest jednak jednoznacznej definicji współpracy ciągłej. Tym samym podczas kontroli projektów mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne, czy dana osoba słusznie została zaangażowana do projektu z pominięciem zasady konkurencyjności. Zdaniem Anny Dymowskiej, menedżera ds. szkoleń w firmie doradztwa dotacyjnego PNO Consultants, warto zabezpieczyć swoje interesy i oprócz umów o pracę lub cywilnoprawnych zawartych z taką osobą posiadać udokumentowane dowody, np. zrealizowanych przez nią szkoleń.

Podstawa prawna

Wytyczne ministra rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydane na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.).