Turnus rehabilitacyjny można sfinansować ze środków unijnych, pod warunkiem że część kosztów pokryje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2011 roku na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych powiaty otrzymają ponad 80 mln zł (czyli o 13 proc.) mniej niż w poprzednim. Z tych pieniędzy samorządy finansują m.in. udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, ale także działalność warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych oraz likwidację barier architektonicznych. Środki na te zadania przekazuje samorządom Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Część powiatowych centrów pomocy rodzinie rozważa więc likwidację albo bardzo poważne ograniczenie finansowania osobom niepełnosprawnym turnusów rehabilitacyjnych.
– Mamy dużo zaległych wniosków dotyczących zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dlatego jeśli środki przekazane z PFRON będą mniejsze niż w tym roku, sfinansujemy turnusy rehabilitacyjne tylko dzieciom – zapowiada Halina Bartkowicz-Błażejewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Rawie Mazowieckiej.
W tej sytuacji ważnym źródłem finansowania turnusów rehabilitacyjnych w 2011 roku mogą stać się fundusze unijne. Udział osoby niepełnosprawnej w turnusie powiatowe centrum pomocy rodzinie może częściowo sfinansować ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem że uwzględni tę formę aktywnej integracji w swoim tzw. projekcie systemowym.
– Rozważamy taką możliwość w naszym projekcie, który przygotowujemy na rok 2011 – mówi Justyna Dobrełko z PCPR w Pruszkowie.
Zasady finansowania turnusów rehabilitacyjnych w projektach PCPR zostały doprecyzowane w znowelizowanych wytycznych ministra rozwoju regionalnego, które obowiązują od 1 stycznia. Zgodnie z nimi turnus nie może być w całości sfinansowany ze środków UE. Możliwe jest tylko pokrycie tej części, która nie została sfinansowana ze środków PFRON.