Od jutra więcej ojców adopcyjnych skorzysta z prawa do urlopu ojcowskiego. Będą mogli złożyć u pracodawcy wniosek o udzielenie takiego urlopu, w przypadku gdy przysposabiane dziecko skończyło już rok. Nie może to być jednak później niż do ukończenia przez dziecko 7 lat lub 10 lat, jeżeli podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. Ponadto nowe przepisy przewidują, że ojciec przysposobionego dziecka będzie mógł skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia w sprawie przysposobienia. Od 2012 roku wymiar tego urlopu zwiększy się do 2 tygodni.

Taka zmiana przepisów w kodeksie pracy była związana z apelami, m.in. rzecznika praw dziecka oraz rodziców adopcyjnych. Wskazywali, że długotrwałość procedury związanej z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka, np. pozbawieniem praw rodziców biologicznych, powodowało, że ojcowie starszych dzieci nie mogli skorzystać z urlopu.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. nr 249 poz. 1655).