Za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych w unijnym projekcie szkoleniowym można stracić nawet 100 proc. dofinansowania przyznanego na dany wydatek.
Od stycznia realizatorzy unijnych projektów szkoleniowych będą karani za naruszenie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień publicznych. Zasada ta obowiązuje wszystkich przedsiębiorców przy zakupie każdej usługi o wartości powyżej 14 tys. euro.
Są oni zobowiązani do wyboru oferty najkorzystniejszej, zwłaszcza cenowo. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadza od nowego roku wytyczne w sprawie tzw. korekt finansowych, czyli kar, które można stosować, gdy zasada ta nie została w projekcie zachowana.
Katalog naruszeń oraz możliwych do zastosowania kar finansowych został opisany w nowych Zasadach finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Kary wyniosą od 5 do 100 proc. wartości zamówienia. Będą je mogły stosować instytucje, które przyznały unijną dotację.
Najwyższy wymiar kary grozi m.in. za niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym niezamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej i w siedzibie beneficjenta. Korektę w wysokości 100 proc. będzie również można stosować wtedy, gdy oferta została wybrana niezgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert lub w przypadku, gdy nie została zachowana forma pisemna postępowania, tzn. brak jest dowodów świadczących o zachowaniu zasady konkurencyjności.
– Ponieważ tego typu uchybienia są dosyć częste, rozmiar kar może być znaczący. Ponadto katalog korekt nie jest zamknięty, a to oznacza, że instytucja, wskazując uchybienia, będzie miała prawo zastosować wskaźnik procentowy określony dla podobnego naruszenia, a to zmusi beneficjentów do bezwzględnego przestrzegania zasady konkurencyjności – uważa Anna Dymowska, menedżer ds. szkoleń w firmie doradztwa dotacyjnego PNO Consultants.
Zasady finansowania PO KL zmieniają również sposób wypłacania realizatorom projektów kolejnych transz zaliczek. Umożliwiają otrzymanie kolejnej transzy także wtedy, gdy bieżący wniosek o płatność nie został jeszcze zaakceptowany i wymaga poprawek. Warunkiem terminowej wypłaty jest jednak prawidłowe rozliczenie co najmniej 70 proc. łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania wniosku do poprawy.