Gdy umowa o pracę została zawarta ustnie, jej istotne elementy pracodawca powinien potwierdzić na piśmie. Pracownik może także wystąpić do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Nawiązanie stosunku pracy powinno, co do zasady, nastąpić w formie pisemnej. Brak zachowania takiej formy nie zwalnia pracodawcy z konieczności przestrzegania wobec pracownika obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy. Forma pisemna istotna jest także z punktu widzenia pracownika, który może kontrolować przestrzeganie ustalonych z pracodawcą warunków zatrudnienia. Co prawda kodeks pracy nie przewiduje sankcji nieważności dla umowy o pracę, która nie została zawarta lub potwierdzona na piśmie. W praktyce mogą jednak powstać trudności dowodowe w wykazaniu, że stosunek pracy istnieje oraz jakie są jego zasadnicze elementy.

Pisemne potwierdzenie