Od dziś zaczynają obowiązywać nowe druki kontraktów socjalnych. Ich wzory określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 listopada 2010 r. w sprawie kontraktu socjalnego (Dz.U. nr 218 poz. 1493).

Kontrakt socjalny jest rodzajem umowy podpisywanej między pracownikiem socjalnym a osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej, która ma służyć jego usamodzielnianiu. W kontrakcie socjalnym obydwie strony zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań, które mają doprowadzić do większej zaradności życiowej. Niewywiązywanie się z zawartych w nim postanowień może stanowić dla ośrodka pomocy społecznej podstawę do odmowy przyznania świadczeń pieniężnych.

Rozporządzenie wprowadza dwa typy kontraktów socjalnych. Pierwszy z nich, tzw. część IA i IIA, jest zawierany w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Natomiast w przypadku gdy osoba podpisująca kontrakt spełnia warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zastosowana zostanie część IB i IIB kontraktu. To oznacza, że ten typ kontraktu będzie zawierany z osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, np. długotrwale bezrobotnymi lub bez wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

W tych przypadkach kontrakt ma precyzyjniej określać przyczyny braku zatrudnienia, niepowodzenia w dotychczasowej aktywizacji zawodowej. Na tej podstawie opracowany będzie szczegółowy plan działań i celów, które mają być osiągnięte.

– Już teraz zobowiązujemy w kontraktach takie osoby do udziału np. w kursach i szkoleniach zawodowych, więc sama zmiana druku raczej nie spowoduje dużych zmian w naszych działaniach – mówi Ewa Kłosowska, dyrektor MOPS w Wejherowie.

Gminy, które mają jeszcze druki dotychczas obowiązujących kontraktów socjalnych, mogą je stosować, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2011 r.