Pracownik zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem pracy otrzymywał wynagrodzenie w terminie do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracodawca nie wypłacił mu wynagrodzenia za październik. 9 grudnia pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym z powodu niewypłacania mu przez firmę wynagrodzenia.

Pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w sytuacji ciężkiego naruszenia wobec niego przez pracodawcę podstawowych obowiązków. Za podstawowy należy uznać obowiązek pracodawcy prawidłowej wypłaty pracownikowi wynagrodzenia.

Sąd Najwyższy w wyroku z 8 sierpnia 2006 r. (I PK 54/06, OSNP z 2007 r. nr 15–16, poz. 219) wskazał, że pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art. 55 par. 11 k.p.).

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie jest wystarczającą przyczyną rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 par. 11 k.p. (wyrok SN z 5 lipca 2005 r., I PK 276/04, Wokanda z 2006 r. nr 2, poz. 23)

Rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić w okresie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Termin miesięczny zostanie zachowany, jeżeli najpóźniej ostatniego dnia oświadczenie woli pracownika dojdzie do pracodawcy w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. Gdy pracodawca narusza te obowiązki w sposób ciągły, termin miesięczny rozpoczyna bieg od ostatniego takiego zachowania.

W przypadku niewypłacania pracownikowi wynagrodzenia pracodawca narusza swój podstawowy obowiązek co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia (art. 85 par. 1 k.p.) i miesięczny termin należy liczyć od dowiedzenia się przez pracownika o tym (por. wyrok SN z 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06, OSNP z 2007 r. nr 15–16, poz. 219). Termin ten nie może być przekroczony.

Rozwiązanie stosunku pracy dokonane po upływie tego terminu będzie skuteczne, ale naruszające prawo. Może to uzasadniać oddalenie przez sąd pracy roszczenia pracownika o odszkodowanie przysługujące w związku z rozwiązaniem umowy w tym trybie.