Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły się rejestrować jako bezrobotne, w czasie kiedy mają zawieszoną działalność gospodarczą.
Do prezydenta trafiła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jeśli podpisze ją jeszcze w grudniu, to prawie cała zacznie obowiązywać od 1 lutego 2011 roku. Gdy zrobi to w pierwszej połowie stycznia, to nowelizacja zacznie obowiązywać od 1 marca przyszłego roku. Kilka przepisów wejdzie w życie w innym terminie.
I tak z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2010 roku zacznie obowiązywać przepis, który zezwala dyrektorom powiatowych urzędów pracy na utworzenie centrów aktywizacji zawodowej do końca 2011 roku (mieli czas do końca tego roku). Takie centra to specjalne wydzielone części urzędu, w których odbywa się tylko aktywizacja bezrobotnych. Z kolei dopiero po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, czyli w sierpniu 2011 roku, wejdzie w życie przepis dla producentów rolnych. Będą mogli oni ubiegać się w urzędzie pracy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudnionego przez siebie bezrobotnego.
Nowelizacja zawiera też wiele korzystnych rozwiązań (te zaczną obowiązywać od 1 lutego lub 1 marca) dla samozatrudnionych. Osoby, które tylko formalnie prowadzą działalność gospodarczą, a w tym czasie nie osiągają dochodów, będą mogły rejestrować się jako bezrobotne. Będzie to możliwe w czasie, gdy działalność zawieszą. I wtedy, gdy przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności wskażą późniejszy termin jej rozpoczęcia. Do tego dnia będą mogły mieć status bezrobotnego.
Samozatrudniony po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będzie aktywizowany zawodowo jak bezrobotny. Będzie mógł, jeśli spełni warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pobierać też zasiłek dla bezrobotnych po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.
– Ponadto za pieniądze z Funduszu Pracy skorzysta z różnych form aktywizacji przewidzianych w tej ustawie, m.in. ze szkoleń – mówi Adam Ambrozik z Pracodawców RP.
W nowelizacji znalazły się też korzystne rozwiązania dla agencji zatrudnienia, które mają długi składkowe i podatkowe. Marszałek województwa wykreśli taką agencję z rejestru dopiero wtedy, gdy nie zapłaci ona w wyznaczonym jej terminie zaległości podatkowych, z tytułu składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ta zmiana została zaproponowana przez Senat i przyjęta przez Sejm.
– To dobre rozwiązanie. Agencje nie mogą być pozbawiane możliwości działania od razu, kiedy nie zapłacą danin publicznych – mówi Monika Ulatowska ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.