Od września 2012 roku zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształceniu specjalnym obejmą również szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne.

W zakończonej we wtorek ogólnopolskiej konferencji podsumowującej spotkania konsultacyjno - informacyjne z kadrą zarządzającą i pedagogiczną przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, wzięło udział 270 osób, nauczycieli i liderów wdrażania zmian w systemie edukacji z ośmiu województw południowej Polski. Podczas dwudniowej konferencji, przedstawiono wnioski i postulaty nauczycieli, dotyczące wdrażania zmian.

"Nauczyciele mają pewne niepokoje związane z wdrożeniem nowego systemu, zastanawiają się jak to będą realizować, ale właśnie spotkania z liderami służą temu, aby rozwiewać wszystkie wątpliwości" - powiedziała PAP Wojdyła, zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji w Zakopanem nauczyciele zgłaszali wnioski dotyczące m.in. doskonalenia niektórych obszarów ich pracy, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów czy planów działań wspierających, o których mowa w nowych przepisach. Nauczyciele zgłaszali również wnioski odnośnie interpretowania nowych przepisów prawa oświatowego.

Według propozycji resortu, każda szkoła będzie miała obowiązek skatalogowania i uwzględnienia w swych działaniach możliwości edukacyjnych wszystkich swoich uczniów. Nauczyciele oraz rodzice ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, będą spotykać się i analizować jego indywidualne potrzeby oraz przedstawiać zalecenia edukacyjne. Po upływie czasu, który zaplanowany był na udzielenie uczniowi pomoc, nauczyciele z udziałem rodziców podsumują efektywność tej pomocy, i zaplanują dalsze działania.

Jeżeli dyrekcja szkoły uzna, że nauczyciele nie byli w stanie udzielić odpowiedniego wsparcia uczniowi, to do współpracy zostanie włączona poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oraz szkoły i palcówki specjalne.

Do wprowadzenia nowych rozwiązań w systemie edukacji przeszkolonych zostało 500 liderów zmian, którzy już spotkali się z ponad 50 tys. nauczycieli. Z informacji przekazywanych podczas konferencji w Zakopanem wynika, że szkolenia będą organizowane z kolejnymi grupami nauczycieli.

Projekt MEN mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych o wartości ponad 7 mln zł w 85 proc. sfinansowany jest z funduszy unijnych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki z trzeciego priorytetu pn. wysoka jakość systemu oświaty.(PAP)

szb/