Urząd pracy nie wykreśli kobiety z rejestru bezrobotnych również wtedy, gdy zachoruje nieprzerwanie przez 90 dni w wyniku powikłań po porodzie, w ciągu 30 dni po urodzeniu dziecka. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Teraz zajmie się nią Senat.

Zgodnie z nowelizacją bezrobotny będzie mógł również z własnej inicjatywy więcej niż jeden raz brać udział w szkoleniach przez siebie wybranych. Obecnie szkolić może się tylko jeden raz w roku.

Uchwalona ustawa przewiduje też, że osoba prowadząca działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej zyska prawo do otrzymania z Funduszu Pracy (FP) refundacji na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego. Kwota refundacji odpowiada maksymalnie sześciokrotności średniej płacy (obecnie 19,2 tys. zł).