Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Umożliwia ona m.in. składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń wydawanych przez odpowiednie urzędy, a które są konieczne, aby ustalić stan faktyczny lub prawny w sprawie toczącej się przed urzędem.

Taką możliwość będą miały osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, z pomocy społecznej oraz z Funduszu Alimentacyjnego. Zamiast zaświadczenia z urzędu skarbowego lub od pracodawcy o osiągniętym dochodzie rodzic będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym zadeklaruje swoje dochody. Oświadczeniem będzie można potwierdzić nie tylko dochód, ale też inne informacje ważne do ustalenia prawa do świadczeń. Dotyczy to m.in. potwierdzenia uczęszczania dziecka do szkoły, udzielenia urlopu wychowawczego oraz bezskutecznej egzekucji alimentów, która obecnie musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez komornika.

Oświadczeniem dochód będzie też mógł być potwierdzony przy ubieganiu się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym. W sytuacji gdy rodzic jednocześnie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, dokumentowanie dochodu nie będzie konieczne. Wystarczy, że do wniosku dołączy oświadczenie informujące o tym gminę.

Ponadto rolnicy, którzy prowadzą dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą, będą mogli złożyć oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty podatku dochodowego z tego tytułu. Ma ona wpływ na to, czy rolnik będzie podlegał ubezpieczeniu w KRUS. Podobnie osoby otrzymujące rentę socjalną lub ich przedstawiciel ustawowy będą mogły powiadomić ZUS o osiągnięciu przychodu powodującego zawieszenie prawa do renty, składając pisemne oświadczenie.

Wszystkie oświadczenia, aby zapobiegać ewentualnym nadużyciom i podawaniu nieprawdziwych kwot dotyczących np. dochodu, będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października 2011 roku.