Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach wciąż będą musieli płacić 100 proc. za przejazdy komunikacją publiczną. Nowelizacją przepisów wskazaną przez Trybunał Konstytucyjny nikt nie chce się zająć.
Katalog nauczycieli uprawnionych do 37-proc. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną trzeba rozszerzyć o nauczycieli pracujących w przedszkolach. To wynik wtorkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K2/10). Obecnie takie prawo mają pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Opublikowanie tego wyroku w Dzienniku Ustaw nie oznacza, że np. przedszkolanki zyskają prawo do ulgi. Muszą poczekać, aż zostanie znowelizowana ustawa z 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440 z późn. zm.).