Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy zadania, które są finansowane z jej środków własnych. Do tych zadań należy m.in. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych złożonych ze specjalistów zajmujących się pomocą ofiarom przemocy domowej oraz realizowanie lokalnego programu jej przeciwdziałania.

Gminy chciałyby na te cele wykorzystywać pieniądze z tzw. korkowego. Są to środki pochodzące z opłat pobieranych przez gminy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na to jednak nie zgadza się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), powołując się na art. 182 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

– Przepis ten wyraźnie wskazuje, że uzyskiwane przez gminy pieniądze mogą być wykorzystane tylko na programy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – mówi Kama Dąbrowska, kierownik działu prawnego PARPA.

Dodaje, że podstawy do takiego działania nie daje też gminom art. 41 ustawy, który wśród zadań związanych z jej realizacją wymienia udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

– Nie może to prowadzić do wniosku, że gminny program walki z przemocą jest częścią programu przeciwdziałania alkoholizmowi, bo mają odrębne podstawy prawne – dodaje Kama Dąbrowska