Zgodnie z przepisami ustawy z 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona do nich jest pełnoletnia i ma swoje dziecko.

Świadczenia wypłacane są jedynie niepełnoletnim oraz osobom, które ukończyły 18 lat, nie mają dzieci, a kontynuują naukę (do 25 roku życia) lub są niepełnosprawne (bezterminowo). Tracą je natomiast osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat, jeżeli mają swoje dziecko. Zdaniem RPO sytuacja tych właśnie osób jest szczególnie trudna.

W ocenie rzecznika ustawa nie realizuje swojego podstawowego zadania, jakim jest pomoc w zdobyciu wykształcenia i docelowo - finansowym usamodzielnieniu się. Przepis ustawy, w ocenie RPO, narusza konstytucyjną zasadę równości i pozostaje w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Wniosek do funduszu alimentacyjnego, gdy rodzic dziecka nie płaci zasądzonych alimentów, mogą złożyć osoby, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 725 zł netto. Maksymalne świadczenie z funduszu wynosi 500 zł.