Tak

Jeżeli pracodawca nie chce zapłacić należnego odszkodowania bezpośrednio pracownikowi, musi liczyć się z możliwością wszczęcia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego.

Ugoda zawarta przed sądem jest tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że pracownik może wystąpić o nadanie jej klauzuli wykonalności i udać się do komornika, który postara się o ściągnięcie należności. Pracownik może również wystąpić do sądu grodzkiego, który nałoży na pracodawcę grzywnę. W sytuacji gdy zawarta przed sądem ugoda nie jest przez pracodawcę wykonywana, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie jej klauzuli wykonalności, a z ugodą zaopatrzoną w taką klauzulę można od razu udać się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Postępowanie w tej sprawie jest bardzo szybkie, ponieważ sąd wydaje postanowienie w ciągu trzech dni. Składając wniosek egzekucyjny, należy dołączyć do niego odpis wyroku sądu wraz z klauzulą, czyli tzw. tytuł wykonawczy.

Warto również pamiętać, że można zgłosić fakt niewykonania ugody we właściwej jednostce inspekcji pracy, która powinna wystąpić do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 282 par. 2 k.p. karze grzywny do 30 tys. zł podlega osoba, która wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

ADAM MALINOWSKI

radca prawny

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 282 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).