Ochotnicze hufce pracy, mimo likwidacji gospodarstw pomocniczych, wciąż będą mogły zatrudniać młodocianych pracowników i ubiegać się o refundacje z Funduszu Pracy.
Do końca grudnia urzędy powinny zlikwidować państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. W tych ostatnich zatrudniani są, za pośrednictwem ochotniczych hufców pracy (OHP), młodociani pracownicy. Likwidacja tych gospodarstw nie przeszkodzi w kontynuowaniu pracy przez około 3,3 tys. młodych osób uczących się zawodu. Przewiduje to projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. nr 77, poz. 518 z późn. zm.).
1 stycznia 2011 r. młodociani pracownicy gospodarstw pomocniczych staną się pracownikami wojewódzkich komend OHP. Nowelizacja pozwoli więc na kontynuację udzielania refundacji wynagrodzeń młodocianych. Dotyczy to też udzielania refundacji wynagrodzeń młodocianych zatrudnianych dopiero po 31 grudnia 2010 r.
Pozostali pracodawcy zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego będą, jak dotychczas, składać wniosek o zawarcie umowy o refundację. Obecnie z takim wnioskiem muszą też występować kierownicy gospodarstw pomocniczych. Od 1 stycznia 2011 r. komendy wojewódzkie OHP będą jednocześnie pracodawcami młodocianych pracowników i organem przyznającym refundacje.
Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r.