Jednostki naukowe, czyli m.in. uczelnie, instytuty badawcze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk (PAN), otrzymają dotację na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Mogą też ubiegać się o dodatkowe pieniądze na udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej lub inwestycję współfinansowaną ze środków funduszy strukturalnych. Koszt jednostkowego dofinansowania w przypadku nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce i twórczości artystycznej nie może przekraczać 150 tys. zł. Natomiast do 500 tys. dostaną placówki, które prowadzą badania w zakresie nauk ścisłych, inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Takie regulacje wprowadzi wchodzące jutro w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. nr 200, poz. 1324).

Wniosek o pieniądze z resortu nauki na inwestycje potrzebne do prowadzenia badań należy złożyć do 31 sierpnia 2011 roku. Trzeba w nim zamieścić takie informacje, jak: opis inwestycji i cel jej wykorzystania oraz środki, którymi dysponuje jednostka.

Zdaniem Jerzego Nawrockiego, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, we wniosku powinno znaleźć się także miejsce na informacje o zespole, który będzie z nowej aparatury korzystać. Jego zdaniem potrzebne są też stypendia na wyjazdy zagraniczne dla naukowców, aby mogli wcześniej zapoznać się z nowym sprzętem. Po to aby efektywnie z niego korzystać.