Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 26 listopada ogłosi kolejny konkurs na unijne projekty przewidujące szkolenia i studia podyplomowe dla urzędników oraz usprawnienie pracy urzędów administracji samorządowej. Samorządy będą mogły się ubiegać o 200 mln zł.

MSWiA tak skonstruowało zasady konkursu, aby tym razem objąć unijną pomocą jak najwięcej gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, bo to one dotychczas najrzadziej korzystały z unijnego wsparcia. Ze statystyk resortu wynika, że dotychczas dofinansowanie otrzymała zaledwie co czwarta gmina wiejska i co trzecia miejsko-wiejska. Najbardziej aktywne w ubieganiu się o dofinansowanie były województwa oraz gminy miejskie i powiaty. Ponad 50 proc. z nich już zostało objętych wsparciem.

Samorządy, które mają już doświadczenie w ubieganiu się o dotację szkoleniową, będą mogły wystartować w konkursie, ale w partnerstwie z tymi, które dotychczas nie korzystały z unijnej pomocy.

– W przypadku gdy wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego, która już wcześniej została objęta wsparciem, musi dodatkowo zaangażować co najmniej jeden nowy samorząd, rozumiany jako partner projektu, co pozwoli zachować proporcje 50 proc. udziału w projekcie nowych beneficjentów – wyjaśnia Andrzej Trzęsiara, wicedyrektor departamentu administracji publicznej w MSWiA.

Taki projekt partnerski dla pięciu gmin rok temu napisało starostwo w Żninie. 35 osób zatrudnionych w sześciu urzędach ukończy studia podyplomowe, a 14 uczy się języków obcych. W celu poprawy pracy urzędów projekt przewiduje także inne działania.

– We wszystkich urzędach wdrożone zostaną systemy monitorowania poziomu satysfakcji klientów oraz kompetencyjne opisy stanowisk pracy – podkreśla Andrzej Hłond, sekretarz starostwa powiatowego w Żninie.

Właśnie na rozwiązania poprawiające pracę urzędu, a nie tylko na szkolenia urzędników, będzie położony największy nacisk w tegorocznym konkursie.

Wszystkie urzędy będą musiały założyć w projekcie osiągnięcie co najmniej jednego rezultatu w dwóch z trzech tzw. filarów dobrego rządzenia. Dotyczą jakości stanowionego prawa, efektywności pracy oraz przejrzystości urzędu.

Przykładowym rezultatem służącym podniesieniu jakości prawa jest zmniejszenie wskaźnika uchwał uchylonych przez wojewodę. Przykładem rezultatu odnoszącego się do skuteczności pracy urzędu jest wdrożenie systemu zarządzania jakością lub budżetu zadaniowego. Natomiast rezultatem służącym wzrostowi przejrzystości urzędu może być np. wdrożenie procedury konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy, powiatu lub województwa.

We wniosku o dofinansowanie należy określić mierzalny wskaźnik odnoszący się do danego rezultatu oraz określić sposób jego monitorowania.