Nawet do 10 dodatkowych dni wolnych od nauki może wprowadzić dyrektor szkoły. Uczniowie nie muszą jednak skorzystać z tego przywileju i mogą przyjść na zajęcia.
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego będzie mógł podjąć decyzję o wolnych dniach od nauki. W szkołach podstawowych i zasadniczych będzie sześć takich dni, w gimnazjach osiem, a w pozostałych – dziesięć. Mogą one być wykorzystane w czasie świąt, które nie są świętami państwowymi lub w trakcie egzaminów maturalnych. W tym czasie jednak dyrektor szkoły będzie musiał zapewnić uczniom opiekę. W trakcie dni wolnych nauczyciele będą zobowiązani do przychodzenia do pracy w szkołach.
Z kolei dyrektor szkoły co roku musi powiadamiać rodziców o wyznaczonych dodatkowych dniach wolnych. W tym roku termin ten został wydłużony do 4 listopada.
Zmienia się też termin rozpoczęcia roku szkolnego. Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy września wypada w piątek lub sobotę, to zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września. Zmiany będą też dotyczyć końca roku szkolnego. Będzie to zawsze ostatni piątek czerwca. W roku 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 22 czerwca 2011 r. Z kolei w tym czasie roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, skończą się 10 czerwca 2011 r.
PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245).