UMOWA O PRACĘ - Osoba, z którą firma podpisała przedwstępną umowę o pracę, może dochodzić jej zawarcia na drodze sądowej. Po uwzględnieniu powództwa sąd wyda wyrok, który zastąpi oświadczenie pracodawcy o zawarciu umowy przyrzeczonej.
Kandydatka do pracy zawarła przedwstępną umowę o pracę. Przyszły pracodawca nie chce jednak wypełnić swojego zobowiązania i podpisać umowy. Osoba taka ma prawo wystąpić do sądu pracy w celu dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej.
Przedwstępna umowa to taka, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości (zazwyczaj nieodległej) umowy o pracę. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, tj. wskazanie rodzaju umowy o pracę mającej łączyć strony (umowa terminowa lub na czas nieokreślony), wynagrodzenia pracownika i rodzaju pracy (stanowiska), które ma zajmować. Wskazane jest też (choć nie jest to wymogiem koniecznym), by zawierała termin, w ciągu którego ma być zawarta przyrzeczona umowa.
Jednak brak oznaczenia w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji, albowiem w takiej sytuacji strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej może wyznaczyć drugiej stronie odpowiedni termin. Jakkolwiek termin zawarcia umowy przyrzecznej nie jest wymagany, to jednak warto go oznaczyć. Przyczyni się to bowiem do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości i z pewnością usprawni proces zawierania umowy przyrzeczonej.
Jeśli umowa przedwstępna zawiera niezbędne elementy, to pracownik może dochodzić na drodze sądowej zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę. Można tego dochodzić także wówczas, gdy wprawdzie zawarto z nim umowę o pracę, jednak jej warunki (dotyczące rodzaju pracy i wysokości wynagrodzenia) odbiegają w sposób istotny od ustalonych w umowie przedwstępnej (wyrok SN z 3 października 1979 r. I PRN 128/79, OSNC 1980/20/39). Do zawarcia umowy dochodzi wówczas w drodze procesu.
Sąd, uwzględniając powództwo o zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, wydaje wyrok, który zastępuje oświadczenie pracodawcy o zawarciu umowy przyrzeczonej (art. 64 k.c.). Skutkuje to zawarciem tej umowy wbrew woli pozwanego pracodawcy i zastępuje tę umowę.
Podstawa prawna
Art. 390 par. 2 i 64 ustawy z 23 kwietnia 1064 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Art. 25 i 29 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).