Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą przedstawić radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Ci mają czas tylko do końca miesiąca na jej przyjęcie.

– Przyjmowana jest ona w formie uchwały – mówi Andrzej Antolak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Goraj (woj. lubelskie).

Część samorządów nie czeka jednak do końca października na wywiązanie się z ustawowego obowiązku przyjęcia sprawozdania.

– Taką informację już przyjęliśmy na środowej sesji miasta – mówi Barbara Froehlich, zastępca dyrektora wydziału edukacji urzędu miasta Bydgoszczy.

W sprawozdaniu przygotowywanym przez np. wójtów powinny znajdować się m.in. informację o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych, gimnazjach czy ponadgimnazjalnych. Radni mogą zażądać od szkół, oprócz przygotowanych dla nich informacji jeszcze dodatkowych wyjaśnień – np. dlaczego placówka nie zorganizowała dodatkowych zajęć z matematyki po tym, jak część uczniów uzyskała słabe wyniki z egzaminów.

Na podstawie podjętej uchwały i dołączonej do niej informacji rodzice uczniów mogą się dowiedzieć, która szkoła na jakim poziomie kształci. Znajdą tam również informacje np. o wyposażeniu placówki. Dotarcie do nich nie jest takie łatwe. Podjęte uchwały rzadko są zamieszane na stornach internetowych urzędów. Rodzice mogą domagać się wglądu do tych informacji. Trzeba powołać się przy tym na art. 10 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).