Pracownik poinformował pracodawcę, że rozpoczął studia podyplomowe. Kwalifikacje, które na nich zdobędzie, nie są potrzebne do wykonywania pracy na stanowisku obecnie zajmowanym przez pracownika, ale mogą być przydatne do wykonywania pracy dla tego pracodawcy w przyszłości. Czy w takiej sytuacji na pracodawcy ciążą jakieś obowiązki?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi kwalifikacji zawodowych pracownika (art. 1031 par. 1 k.p.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Przepisy nie precyzują przy tym, czy chodzi tu o kwalifikacje wymagane do pracy aktualnie wykonywanej pracownika lub pracy, którą dany pracownik może wykonywać dla danego pracodawcy w przyszłości czy też o kwalifikacje ogólne przydatne bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i pracodawcę. Według stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nowe przepisy kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, ale również będą mogły mieć zastosowanie w przypadku, gdy planowany jest awans pracownika lub też pracodawca zamierza zaproponować mu inne warunki pracy, np. pracę na innym stanowisku, ze względu na zmianę profilu działalności firmy. W takim rozumieniu nowe przepisy dotyczą kwalifikacji, jakie są oczekiwane od pracownika przez konkretnego pracodawcę.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu nowych przepisów wymaga, aby odbywało się ono z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Jako zgodę należy przy tym traktować każde zachowanie pracodawcy, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny. Zgoda pracodawcy może być zatem wyrażona np. poprzez zwolnienie pracownika z części dnia pracy na czas odbycia zajęć.
Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, pracownikowi przysługują uprawnienia określone w art. 1031 par. 2 k.p. – zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a także urlop szkoleniowy.