Zwolniony dyscyplinarnie pracownik oprócz odszkodowania z kodeksu pracy chce domagać się też odszkodowania z kodeksu cywilnego. O jakie odszkodowanie może walczyć w sądzie?
Osobie, z którą rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 56 i 58 k.p.). W wyroku z 27 listopada 2007 r. (SK 18/05) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 58 k.p. rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych roszczeń niż w nim określone, jest niezgodny z konstytucją i tym samym otworzył drogę do dochodzenia przez pracowników, z którymi rozwiązano umowę bez wypowiedzenia, dodatkowego odszkodowania na podstawie k.c. Wyrok TK nie zawiera jednak jednoznacznych wskazań, jakie zasady powinny rządzić takim powództwem oraz jakie obowiązki dowodowe ciążą w na pracowniku. Pomocą służyć może tu wyrok SN z 28 stycznia 2009 r. (I PK 135/08). Zgodnie z nim podstawą prawną uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy w takiej sytuacji są przepisy k.c. o odpowiedzialności deliktowej (415 k.c.). Odpowiedzialność taką uzasadnia: działanie pracodawcy polegające na zamierzonym (umyślnym) naruszeniu przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, szkoda poniesiona przez pracownika oraz związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem pracodawcy a wspomnianą szkodą. Na pracowniku ciąży obowiązek wykazania wszystkich tych przesłanek w postępowaniu sądowym, to jest dostarczenie dowodów na ich poparcie. Wysokość odszkodowania zależy też od tego, czy pracownik nie przyczynił się do powstania szkody poprzez swoją bierną postawę po rozwiązaniu umowy przez pracodawcę, jak również wysokości odszkodowania uzyskanego już na podstawie k.p. Z tego względu wysokość odszkodowania dodatkowego może zostać znacząco zredukowana. Stanowić ona będzie różnicę pomiędzy faktycznie poniesioną szkodą (czyli co do zasady zarobkiem utraconym, który pracownik uzyskałby, gdyby umowy nie rozwiązano) a odszkodowaniem uzyskanym na podstawie k.p. i może być zredukowane proporcjonalnie do stopnia przyczynienie się pracownika do powstania szkody lub jej zwiększenia.