Pracownikami samorządowymi w rozumieniu obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. (zwanej dalej ustawą) są osoby zatrudnione w:

● urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

● starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

● urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

● biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładach budżetowych utworzonych przez te związki,

● biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zastrzeżenie to ma o tyle istotne znaczenie, iż jednostki samorządu terytorialnego realizują swe zadania również w innych formach organizacyjnych, np. poprzez spółki prawa handlowego.

Zasady nawiązywania stosunków pracy oraz prowadzenia naboru przy zatrudnianiu pracowników w tego typu spółkach komunalnych nie odbywają się jednak zgodnie z regułami dotyczącymi pracowników samorządowych (art. 3 ustawy).

Najliczniejszą grupą pracowników zatrudnianych przez samorządynauczyciele. Nie są oni jednak pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy, ponieważ ich status prawny reguluje w sposób kompleksowy Karta nauczyciela. Również dyrektor szkoły nie jest gminnym pracownikiem samorządowym, bowiem powierzenie stanowiska i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły nie powoduje, że dana osoba przestaje być nauczycielem (wyrok WSA z 28 listopada 2007 r. w Bydgoszczy, II SA/Bd 643/07, LEX nr 341065). Na mocy przepisów szczególnych regulacje dotyczące pracowników samorządowych stosuje się jednak do pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji się więcej na temat:

Kto jest pracodawcą samorządowym

Czy istnieje dowolność w zatrudnieniu

Stosunku pracy na podstawie powołania

Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Niemożności zawarcia umowy bezterminowej

Możliwości zatrudniania obcokrajowców

Przestępstw, które wykluczają zatrudnienie

Kiedy nie trzeba prowadzić naboru

Ogłoszenia o naborze w sieci internetowej

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wygranie konkursu nie zobowiązuje kandydata do podpisania umowy.