Niektóre województwa rozpoczęły już nabór wniosków o przyznanie unijnego stypendium dla doktorantów.
Naukowcy mogą się ubiegać nawet o 60 tys. zł stypendium z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Można je przeznaczyć na dowolny cel. W każdym województwie wsparcie jest wypłacane na innych zasadach. Na przykład w województwie pomorskim pomoc przysługuje osobom, które mają już otwarty przewód doktorski. Natomiast w lubuskim wszystkim uczestnikom studiów doktoranckim. We wszystkich województwach doktorant musi pisać pracę doktorską z dziedziny, która została uznana za preferowaną w regionalnej strategii innowacji przyjętej dla danego województwa. Na Pomorzu są nimi m.in. matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, biotechnologia oraz budowa maszyn, pojazdów i statków.
– Zamierzamy wypłacić 27 stypendiów w kwocie do 5 tys. zł miesięcznie – mówi Eliza Gniewek-Juszczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Stypendium będzie wypłacane przez rok. Natomiast w województwie pomorskim doktoranci będą się ubiegać o 60 stypendiów, każde po 30 tys. zł. Pomoc jest przyznawana na wniosek doktoranta.
– Należy do niego m.in. dołączyć opinię promotora o poziomie innowacyjności prowadzonych badań oraz dokument potwierdzający otwarcie przewodu doktorskiego – mówi Martyna Rompa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Na przełomie października i listopada nabór wniosków rozpocznie WUP w Poznaniu. Przewiduje wypłatę wsparcia dla około 70 osób. W Małopolsce zgłoszenia będą przyjmowane w listopadzie. Tam zostanie przyznane 70 stypendiów, po 3 tys. zł miesięcznie. Jeszcze w tym roku wnioski zamierzają przyjmować także urzędy marszałkowskie województw: podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego.