Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. W jakiej formie powinien być taki wniosek złożony oraz jakie skutki dla pracownika wywiera złożenie takiego wniosku?
Zgodnie z art. 1867 k.p. wniosek musi być złożony na piśmie. Tylko bowiem pisemny wniosek jest wiążący dla pracodawcy. Złożenie wniosku w innej formie powoduje, że pracodawca ma prawo takiego wniosku nie uwzględniać. Pracownik może skorzystać z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy przez cały okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. W sytuacji gdy wniosek nie obejmuje całego okresu, w którym pracownik mógłby korzystać z tego uprawnienia, może on złożyć pracodawcy kolejny wniosek, w którym wnosić będzie o przedłużenie możliwości korzystania z obniżonego czasu pracy. Jednocześnie wykorzystanie prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy nie uniemożliwia skorzystania z prawa do urlopu wychowawczego.
Z kolei w myśl art. 1868 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Co istotne, złożenie przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy nie powoduje bezskuteczności dokonanego wcześniej przez pracodawcę wypowiedzenia stosunku pracy i wywiera ono skutek z upływem okresu wypowiedzenia. Innymi słowy, jeżeli wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy złożono już w okresie wypowiedzenia, to obniżenie następuje w okresie do dnia rozwiązania stosunku pracy (ostatni dzień okresu wypowiedzenia).