Pracodawca, który w układzie zbiorowym pracy wprowadza mniej korzystne warunki pracy, musi dokonać wypowiedzeń zmieniających.
Firma zawarła z pracownikiem umowę o pracę na okres 2 lat, bez możliwości jej wypowiedzenia. W związku ze zmianą układu zbiorowego pracy chce zmienić pracownikowi warunki płacowe wypowiedzenie w drodze wypowiedzenia zmieniającego.
W przypadku zmiany zakładowego układu zbiorowego, z dniem jego wejścia w życie, korzystniejsze postanowienia układu zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę. Natomiast postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę. Należy zaznaczyć, iż przy takim wypowiedzeniu nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy.
Nie ma więc ochrony w stosunku do np. kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, pracowników w wieku przedemerytalnym, objętych ochroną członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Pod pojęciem „przepisów ograniczających dopuszczalność wypowiadania warunków pracy” trzeba także rozumieć przepisy ograniczające możliwości wypowiadania umów terminowych.
Zatem stosunki pracy powstałe na podstawie umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy lub na czas określony (nawet jeśli strony nie zastrzegły w takiej umowie możliwości jej wypowiedzenia na podstawie art. 33 k.p.) podlegać będą wypowiedzeniu zmieniającemu w przypadku zmiany układu zbiorowego pracy pogarszającego standardy zatrudnienia. Przemawia za tym wykładnia celowościowa i funkcjonalna. Pracodawca zatem może dokonać wypowiedzenia zmieniającego umowy na czas określony z zastosowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Podstawa prawna
Art. 24113 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).