Uczniowie, którzy w przyszłym roku przystąpią do matury, muszą dwukrotnie składać deklarację o wyborze przedmiotów dodatkowych. Do końca września wstępną, a do 7 lutego ostateczną. Pierwszej nie muszą wypełniać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy wcześniej nie przystąpili do matury lub jej nie zdali. Uczniowie, którzy nie zmienią decyzji o wyborze dodatkowych przedmiotów, nie muszą składać drugiej deklaracji. 8 lutego stanie się ona automatycznie ostateczna. Maturzyści mogą wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych.

– Najchętniej wybierane są: rozszerzony język angielski, historia, biologia i chemia – mówi Tomasz Malicki, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

Tłumaczy, że ci maturzyści, którzy nie wybierają dodatkowych przedmiotów, też muszą składać dyrektorowi szkoły deklarację wstępną. Uczeń podaje w niej temat prezentacji z polskiego oraz wskazuje język obcy, jaki będzie zdawał w części obowiązkowej egzamin.

Niezachowanie terminu złożenia deklaracji wstępnej nie przekreśla szans na przystąpienie do matury. Ucznia, który chce ją mimo to zdawać i złoży deklarację ostateczną, do egzaminu może dopuścić okręgowa komisja egzaminacyjna. Wcześniej zawiadamia ją o tym dyrektor szkoły.

Tryb składania obydwu deklaracji i wykaz przedmiotów dodatkowych określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 września 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).