Firma wypowiedziała pracownikowi bezterminową umowę o pracę. Jako przyczynę podano niespełnienie oczekiwań pracodawcy. Tak określony powód może być uznany za zbyt ogólny.

Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony to ważny obowiązek pracodawcy, bowiem niepodanie przyczyny (lub niewłaściwe jej podanie – przyczyna pozorna, niewystarczająco jasna, zbyt ogólna i niezrozumiała dla pracownika) stanowi naruszenie przepisów o wypowiadaniu bezterminowych umów o pracę.

Odrębne pismo

Zauważyć trzeba, że podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę najczęściej następuje w samym piśmie wypowiadającym umowę, ale może też nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy (wyrok SN z 17 listopada 1998 r., I PKN 331/98, OSNAP 1999/21/ 690). Nie może to zatem nastąpić w piśmie doręczonym pracownikowi później niż złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Powinna być to przy tym ta sama przyczyna, która została wcześniej podana w zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zakładowej organizacji związkowej.