Polacy coraz mniej chętnie zmieniają pracę. Jeśli 10 lat temu prawie co dziesiąty pracownik podejmował starania w tym kierunku, to obecnie tylko co dwudziesty.

W 2001 roku średnio niemal 9 proc. pracujących Polaków było zainteresowanych zmianą pracy. Pięć lat później już tylko 6,5 proc. W kolejnych latach coraz mniej pracowników deklarowało gotowość do zmiany pracodawcy. Według najświeższych danych, w pierwszym kwartale 2010 roku jeden na 22 zatrudnionych poszukiwał innej pracy.

Z najnowszego raportu przygotowanego przez Dział Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak wynika, iż w latach 2006-2009 wyraźnie zmniejszyła się skłonność Polaków do zmiany pracodawcy. Liczba osób poszukujących innej pracy skurczyła się o 42,4 proc.

Im jesteśmy starsi, tym mniej chętnie zmieniamy pracę

Największy spadek zainteresowania zmianą przyniosły lata 2007 i 2008. Wyhamowanie tendencji malejącej nastąpiło wraz z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy w 2009 roku. Analiza potwierdziła, iż skłonność do zmiany pracy jest cechą silnie zależną od wieku. Im pracownik starszy, tym mniej skłonny zmienić pracę. Wyraźnie wyższą od przeciętnej dla ogółu pracujących gotowość do zmiany przejawiają osoby przed 35 rokiem życia.

W całym analizowanym okresie najbardziej zainteresowane zmianą pracy były osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.

Z kolei wśród zatrudnionych po zasadniczej szkole zawodowej udział osób gotowych zmienić miejsce pracy najbardziej zmniejszył się w latach 2006-2009.

W 2007 i 2008 roku najłatwiej było spotkać osobę chętną podjąć nowe wyzwanie wśród pracujących z wyższym wykształceniem. Jednak już w 2009 roku ich zainteresowanie zmianą pracy nie przekraczało przeciętnego poziomu. Tylko jeden na 29 pracowników z dyplomem uczelni wyższej deklarował, że poszukuje innej pracy.

Z punktu widzenia pracodawców informacje na temat skłonności Polaków do zmiany miejsca pracy są przydatne zarówno na etapie pozyskiwania zasobów ludzkich, jak i szacowania prawdopodobieństwa odejść. Szczególnie w dobie rosnącego deficytu na wykwalifikowanych pracowników mogą być wykorzystywane jako narzędzie wspomagające planowanie zatrudnienia oraz prognozowanie wskaźników fluktuacji.