Stosownie do treści przepisu art. 180 par. 1 kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18, 20 lub 26 tygodni, w zależności od tego, czy był to pierwszy poród oraz czy przy jednym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko. Natomiast stosownie do par. 5 tego przepisu pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Tak więc pracodawca obowiązany jest uwzględnić złożoną przez pracownicę na piśmie rezygnację z części urlopu (skrócenie urlopu) pod warunkiem, iż wykorzystała ona po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a z reszty niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego skorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko (art. 180 par. 5 w zw. z art. 180 par. 6 k.p.). Tym samym skuteczność decyzji pracownicy w tym zakresie zależy od okoliczności, czy pracownik-ojciec wychowujący dziecko wystąpi z pisemnym wnioskiem o wykorzystanie pozostałej części przysługującego pracownicy urlopu. W razie braku możliwości wykorzystania pozostałej części urlopu przez pracownika-ojca pracownica musi wykorzystać urlop w całości. Takie też stanowisko reprezentowane jest przez doktrynę prawa pracy. Reasumując, pracownica nie może dowolnie zrezygnować z pozostałej do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego bez wykorzystania tej części przez pracownika-ojca.

AGNIESZKA SIWY

radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Gdańsk

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 180 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).