Nie

W aktualnym stanie prawnym nie ma jeszcze ustawy o emeryturach pomostowych. Jednakże może pani złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę (w obniżonym wieku) w związku z wykonywaniem zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., które udokumentują co najmniej 20-letni staż pracy, w tym co najmniej 15-letni okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach, na stanowiskach wymienionych w wykazie A, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, mogą przejść na emeryturę, jeżeli te wymienione warunki spełnią nie później niż do końca grudnia 2008 r. i jeśli nie są członkami OFE albo złożą wniosek o przekazanie składek zgromadzonych w OFE na dochody budżetu państwa.

Wiek 55 lat ukończy pani w 2008 r., a zatem wcześniejszą emeryturę może mieć pani przyznaną, po uprzednim złożeniu wniosku, lecz nie wcześniej niż od ukończenia 55 lat.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 46 w zw. z art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).