PROBLEM CZYTELNIKA

EKSPERT WYJAŚNIA

MACIEJ SZULIKOWSKI

radca prawny z Kancelarii Prawnej M. Szulikowski i Partnerzy

Jednym z warunków, których spełnienie jest wymagane przy przyznawaniu członkowi korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat, jest pięcioletni staż pracy. Do okresów pracy uwzględnianych przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do takich przepisów zalicza się m.in. art. 1741 k.p. Zgodnie z jego postanowieniami pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi pracodawcami. Okres takiego urlopu bezpłatnego jest wliczany do stażu pracy potrzebnego do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat.

NASZA REKOMENDACJA

Do pięcioletniego stażu pracy, od którego zależy przyznanie prawa do dodatku stażowego, pracodawca powinien doliczyć okres urlopu bezpłatnego kiedy świadczono pracę na rzecz innego pracodawcy na podstawie porozumienia zawartego przez zakłady pracy.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■ Art. 60 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.).