Uczeń z ubogiej rodziny otrzyma do 182 zł miesięcznie stypendium szkolnego. Może ubiegać się także o zwrot kosztów za internet czy zajęcia z języka obcego.
Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniowi w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 351 zł. O pomoc mogą ubiegać się uczniowie szkół zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Stypendia są również przewidziane dla osób dorosłych, które się uczą, ale nie ukończyły 24 lat.
Minimalna wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie nie mniej niż 72,80 zł i nie więcej niż 182 zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów i inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny. O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń.