Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mającą na celu zniesienie ograniczenia w czasie obowiązywania tych uproszczeń.

W opinii KIG, celowe jest również proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zastąpienie generalnej klauzuli wskazującej na państwa sąsiadujące oraz te, z którymi zawarte zostały umowy „migracyjne”, na enumeratywne wymienienie krajów, których uproszczenia dotyczą w aktualnym stanie prawnym. Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi przeprowadzenie każdorazowej analizy rynku pracy pod kontem istnienia potrzeby wprowadzenia uproszczeń w stosunku do obywateli kolejnych państw.

Krajowa Izba Gospodarcza popierała wszelkie działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmierzające do uproszczenia zasad zatrudniania cudzoziemców z państw sąsiadujących lub państw, z którymi Rzeczpospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską.

Jednocześnie KIG przypomina, że na skutek migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej, w niektórych branżach (m.in. budowlanej) odczuwalny jest brak wykwalifikowanej kadry