Pracodawca zatrudniający ponad 20 pracowników ma wątpliwości co do właściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Z informacji innych pracowników wynika, że pracownik prowadzi aktywne życie towarzyskie i podejmuje dorywczą działalność zarobkową. Czy pracodawca może skontrolować pracownika?
Zgodnie z art. 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem uprawnieni są ZUS oraz płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.
Oznacza to, że w omawianej sprawie pracodawca może samodzielnie podjąć kontrolę pracownika. Kontrola powinna odbyć się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Po pierwsze, pracodawca może przeprowadzić kontrolę formalną zaświadczenia, tj. sprawdzić, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane lub nie zostało wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Jeżeli w wyniku kontroli zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie zostało sfałszowane, pracodawca może wystąpić do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. Ponadto pracodawca może przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem, np. podejmuje działania, które przedłużają jego niezdolność do pracy. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami, pracodawca może zwrócić się do terenowej jednostki ZUS o wyjaśnienie sprawy. Pracownik, który w okresie niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.
not. MJ