Wymagane dokumenty

Do wniosku pracownik powinien dołączyć określone dokumenty. Są to: zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, wywiad zawodowy z miejsca pracy (ZUS N-10), z wyjątkiem przypadku gdy pracownik stał się niezdolny do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – jeśli niezdolność do pracy została spowodowana tym wypadkiem oraz decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego – jeśli niezdolność do pracy została spowodowana tą chorobą.

Jeżeli płatnikiem świadczeń chorobowych jest ZUS, pracodawca powinien wystawić pracownikowi zaświadczenie na druku ZUS Z-3, które trzeba dołączyć do wniosku. Gdy świadczenie rehabilitacyjne przypada na okres ciąży, do jego wypłaty konieczne jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży.

Uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego uzależnione jest od wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o stanie zdrowia wnioskodawcy. Lekarz stwierdza dalszą niezdolność do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, możliwość odzyskania jej po leczeniu lub rehabilitacji leczniczej, a także przewidywany okres niezbędny do przywrócenia zdrowia.

Orzeczenie w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego wydawane jest na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej. Lekarz orzecznik może też orzec wyłącznie na podstawie samej dokumentacji, jeśli jest ona wystarczająca, bez przeprowadzania bezpośredniego badania danej osoby.

Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne może wnieść od niekorzystnego dla siebie orzeczenia lekarza orzecznika sprzeciw do właściwej komisji lekarskiej ZUS. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

PRZYKŁAD

Będzie świadczenie rehabilitacyjne, gdy jest szansa powrotu do zdrowia

Ubezpieczona złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS podczas badania stwierdził, że jest ona rzeczywiście niezdolna do pracy, ale po odbyciu 6-miesięcznej rehabilitacji może odzyskać zdolność do pracy. W związku z tym ZUS przyznał jej na ten okres zamiast renty świadczenie rehabilitacyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512). Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz. 742 z późn. zm.).