Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: jest co najmniej częściowo niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej.

O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS, a w przypadku złożenia przez zainteresowanego sprzeciwu albo przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości - komisja lekarska ZUS.

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy dla osoby, u której niezdolność do pracy powstała powyżej 30 roku życia, wynosi pięć lat. Okres ten musi przypadać w dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku albo przed powstaniem niezdolności do pracy. Do dziesięcioletniego okresu poprzedzającego datę zgłoszenia wniosku o rentę lub datę powstania niezdolności do pracy nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

W analizowanej sytuacji w dziesięcioleciu poprzedzającym datę zgłoszenia wniosku o rentę, tj. od 7 listopada 1997 r. do 6 listopada 2007 r., zainteresowany udowodnił 3 lata 11 miesięcy okresów składkowych oraz 10 miesięcy i 24 dni okresów nieskładkowych, łącznie więc 4 lata i 9 miesięcy i 24 dni. Tym samym nie został spełniony warunek posiadania pięciu lat okresów składkowych i nieskładkowych. Natomiast w dziesięcioleciu poprzedzającym datę powstania niezdolności do pracy, tj. od 16 marca 1997 r. do 15 marca 2007 r., udowodniony został okres składkowy w wymiarze 3 lat i 11 miesięcy oraz okres nieskładkowy wynoszący 1 rok 6 miesięcy i 16 dni. Okres niekładkowy może być przyjęty jedynie w rozmiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Tak więc przy ustalaniu wymaganego stażu organ rentowy uwzględni 1 rok 3 miesiące i 20 dni okresów nieskładkowych. Tym samym więc w dziesięcioleciu poprzedzającym datę powstania niezdolności do pracy wnioskodawczyni legitymuje się wymaganym pięcioletnim okresem składkowym i nieskładkowym. Niezdolność do pracy nie powstała wprawdzie w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Zainteresowany spełnia zatem wszystkie wymagane warunki do przyznania renty, co pozwoli ZUS na wydanie korzystnej dla pana decyzji.

MARIUSZ WOLSKI

specjalista od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 57 i art. 58 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach