Od dziś gminy rozpoczynają przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy tzw. okres świadczeniowy. Rozpocznie się 1 października, ale od daty złożenia wniosku jest uzależniona wypłata pieniędzy. Osoby, które zrobią to w sierpniu, świadczenie za październik na pewno otrzymają do 30 dnia tego miesiąca. Natomiast złożenie wniosku między 1 września a 30 października oznacza, że wsparcie za październik będzie wypłacone łącznie ze świadczeniami listopadowymi.

– Wzorem poprzednich lat osoby ubiegające się o świadczenia mogą telefonicznie umówić termin złożenia dokumentów. Osoby chętnie z tego korzystają i mamy już zajęty cały sierpień – mówi Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Gminy już wcześniej rozpoczęły wydawanie wniosków i druków zaświadczeń, które są niezbędne do wydawana decyzji o przyznaniu świadczeń.

Ich wzór określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. nr 123, poz. 836). Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie, ale nie zmieniło wzorów wymaganych zaświadczeń. Dlatego gminy mogą wydawać niewykorzystane druki z poprzedniego roku.

– Niektóre osoby dzwonią i pytają, czy zmieniła się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń lub wymagane są nowe dokumenty – mówi Katarzyna Jureko, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych MOPS w Sopocie.

Aby gmina przyznała świadczenie, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji. Musi ono potwierdzać, że nie mógł on zmusić dłużnika do opłacania alimentów, w całości lub części, przez dwa kolejne miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Potrzebne jest też zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach osiąganych przez członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o PIT lub oświadczenie o osiągniętych dochodach składane przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć też inne dokumenty, które mają wpływ na ustalenie prawa do świadczeń. Są to m.in. zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, jeżeli ma ukończone 18 lat, odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty, orzeczenie o niepełnosprawności.

– Jeżeli zabraknie jednego z wymaganych dokumentów, osoba może złożyć wniosek, a w ciągu 30 dni dostarczyć nam brakujące zaświadczenie – tłumaczy Gabriela Tuszyńska, kierownik referatu świadczeń Urzędu Miasta w Inowrocławiu.

310 tys. – tyle osób otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego