Wykonywanie pracy zarobkowej na zwolnieniu lekarskim grozi utratą zasiłku chorobowego za cały ten okres. Świadczenie może też być odebrane w wyniku badania kontrolnego przeprowadzonego przez lekarza orzecznika ZUS.
Zasiłek chorobowy przysługuje w czasie niezdolności do pracy stwierdzonej w zaświadczeniu lekarskim, nie dłużej niż przez okres wyznaczony obowiązującymi przepisami (na ogół jest to 182 dni). Niemniej jednak, jeszcze przed upływem tego okresu można utracić prawo do pobieranego zasiłku. Najczęstszymi przyczynami są wykonywanie w okresie zwolnienia pracy zarobkowej oraz odzyskanie zdolności do pracy.

Nie można pracować